INFORMACJA dotycząca UPRAWNIEŃ, POTWIERDZEŃ

zawodników w SYSTEMIE EXTRANET w sezonie 2010/2011

 

W nawiązaniu do przesłanych informacji do wszystkich Klubów  Małopolskiego Związku Piłki Nożnej  za pośrednictwem macierzystych Okręgowych Związków Piłki Nożnej oraz Podokręgów Piłki Nożnej dotyczących potwierdzeń oraz uprawnień zawodników od 9 roku życia tylko na podstawie Systemu Extranet od sezonu 2010/2011, Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje:

 

  1. Tylko  zawodnicy    zgłoszeni    do    Systemu   Extranet  mogą zostać uprawnieni do rozgrywek piłkarskich.

 

  1. Tracą ważność dotychczasowe karty kartonowe.

 

  1. Na wszystkich zawodach seniorów, juniorów oraz trampkarzy  każda drużyna musi posiadać listę uprawnień zawodników wydrukowaną w Systemie Extranet będącą podstawą do dopuszczenia zawodnika do gry przez sędziego zawodów,  jak również karty elektroniczne zawodników, karty zdrowia oraz dokumenty stwierdzające tożsamość zawodników zgodnie z Regulaminem Rozgrywek.

 

  1. W przypadku braku karty elektronicznej zawodnik zostanie dopuszczony do gry na podstawie listy uprawnień z Systemu Extranet.

 

  1. W  przypadku   otrzymania   płatnych   kart   elektronicznych   zawodników, którzy przestali grać w klubie z różnych względów, dany klub winien wystosować  pismo z prośbą o wykreślenie tych zawodników z ewidencji OZPN/PPN Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Powyższe pismo będzie podstawą do zwrotu kart elektronicznych  do PZPN i nie pobierania za nich opłaty.

 

  1. Zawodnik raz zarejestrowany w Systemie Extranetu przy przejściu do innego klubu nie wypełnia ponownie formularza.

 

  1. W przypadku ukończenia przez zawodnika 18 roku życia należy wypełnić duplikat karty identyfikacyjnej  zawodnika  oraz  przy  składaniu  w  macierzystym  dla klubu OZPN/PPN opłacić 16zł.

 

  1. Zasady  transferów  pozostają  takie  same,  z  tym, że  klub pozyskujący przedstawia  zwolnienie definitywne wraz z rozliczeniem od  klubu odstępującego opatrzone pieczęcią klubu  i podpisane przez osoby uprawnione na jednym piśmie względnie na druku umowy. W przypadku transferu czasowego obowiązują wyłącznie umowy pomiędzy zainteresowanymi klubami wraz z rozliczeniem z odstępującego klubu.

 

Wszystkie OZPN/PPN Małopolskiego związku Piłki Nożnej mają uprawnienia do prowadzenia Systemu Extranet. Od sezonu 2010 /2011 OZPN/ PPN Małopolskiego Związku Piłki Nożnej prowadzą ewidencję zawodników, potwierdzenia, uprawnienia, transfery, ewidencję klubów, Wydziały Gier – opracowują terminarze, tabele, Wydziały Dyscypliny – prowadzą ewidencję kar indywidualnych  / żółte i czerwone kartki/, walkowery itp.